FTRIBE FIGHTERS IDO TRÊN STARPUNK

ĐẾM NGƯỢC 1 NGÀY ĐẾN FTRIBE FIGHTERS IDO TRÊN STARPUNK​

AE nắm bắt cơ hội này nha bởi đây IDO cuối cùng của Ftribe Fighters trên Starpunk!

Link tham gia: http://starpunk.io/games/ftribe-firors

Thời gian mua: 

- Phân bổ đảm bảo bắt đầu lúc 14:00 UTC, ngày 4 tháng 1 năm 2022

- Phân bổ FCFS bắt đầu lúc 15:00 UTC, ngày 4 tháng 1 năm 2022 

Đơn vị tiền tệ được chấp nhận: BUSD

Tổng số tiền huy động được: 50.000 $

Chi tiết: Tại đây

FTRIBE FIGHTERS IDO TRÊN STARPUNK
Chuyển lên trên